Indické násobení

Prostředí:

Indické násobení

Náročnost klasického násobení pod sebou vedlo k hledání jiných způsobů, jak žáky učit násobit dvě čísla. To je hlavním cílem úloh s indickým násobením. Grafická úprava tohoto násobení otevírá i další kapitoly matematiky, zejména dělitelnost (např. hledání společných dělitelů či násobků čísel).

Indický způsob násobení vstupuje do učebnic ve 3. ročníku.

3. ročník


Na třech vyřešených úlohách žáci objevují, jak indické násobení funguje. V praxi se ukázalo,
že je velmi důležité obrázek s násobením propojovat i se zápisem úlohy v řádku. Tím žáci
rozumí tomu, co vlastně počítají.


Po dohodnutí pravidel indického násobení žáci již počítají sami.


Úloha 1: Vypočítej indickým způsobem.


Čím se vlastně indické násobení liší od známého násobení pod sebou? Ukažme si to trochu
zjednodušeně na příkladu.
Ilustrace: Vynásobte 29 · 7 pod sebou, i indickým způsobem.


Pokud se podíváme na násobení pod sebou, zkusme pojmenovat jednotlivé kroky, které žák
musí učinit k vyřešení úlohy.

1. Zaměří pozornost na čísla 7 a 9.
2. Najde jejich součin 7 · 9 = 63.
3. Číslo 63 rozdělí na 6 a 3.
4. Číslo 3 napíše pod číslici 7.
5. Číslo 6 uloží do krátkodobé paměti.
6. Zaměří pozornost na čísla 7 a 2.
7. Najde jejich součin 7 · 2 = 14.
8. Přičte číslo 6 z krátkodobé paměti: 14 + 6 = 20.
9. Číslo 20 zapíše před číslici 3.


Naproti tomu v indickém násobením jsou minimalizovány body týkající se krátkodobé paměti
(bod 5) a také zaměření se, která čísla se mají násobit (body 1 a 6). Žáci doplňují čísla do
připraveného schématu.

Ve shrnutí lze říct, že indické násobení vyžaduje po
žácích méně mentálních operací, proto by mělo být
jednodušší a přístupnější. Naopak náročnější je v něm vytvářet strukturu, do které se
doplňují čísla. Žáci se postupně naučí šablony vytvářet snadněji, ale minimálně v začátcích
doporučujeme dát žákům šablony k dispozici. Ty lze stáhnout např. zde:
https://www.h-mat.cz/sites/default/files/pomucky/H-MAT_indicke_nasobeni.pdf
Důležité je, aby se žáci seznámili s oběma způsoby násobení, sami si pak vyberou to, které
jim lépe vyhovuje.

Postupně se žáci seznamují i s tím, jak tvořit úlohy s vícecifernými čísly.

Přicházejí i náročnější úlohy. Např. tím, že jsou utajena čísla zadané úlohy. Žáci mimo
násobení používají i inverzní operaci – dělení.


Úloha 2: Šotek vymazal některé číslice. Doplň je zpět.

Podle počtu a umístění zadaných čísel lze vymýšlet náročnější úlohy.


Úloha 3: Šotek vymazal číslice z doplněné úlohy.


Řešení: Žáci si již musí všímat celé struktury. Vedle 8 dopíší 4, díky tomu doplní do pravého
pole záhlaví 3 (8 · 3 = 24). Některý žák si možná všimne, že číslo v záhlaví lze spočítat pomocí
dělení (5 784 ÷ 8 = 723). To jsou dobré příležitosti k diskuzím ve třídě.


Jiným typem úloh jsou úlohy s tzv. čísly neposedy. To jsou čísla z vyřešené úlohy, která jsou
umístěny mimo strukturu (“utekla z úlohy”) a žáci je mají vrátit zpět. Ty nabízí žákům
zkušenosti, jak pracovat s porušenou strukturou čísel. V úlohách a) a b) se objevují myšlenky
dělitelnosti – v úloze a) úkolem je najít číslo, které je dělitelné 2, 6 i 8, v úloze b) čísly 27, 36 a
54. V úloze c) se zase objevuje násobení číslem 0.


Úloha 4: Vrať neposedy.


Dále se objevují úlohy, které cílí na dělitelnost – zejména pak na hledání společného dělitele
dvou, nebo i více čísel.


Úloha 5: Doplň.


Úloha 6: Doplň čísla v indickém násobení a vynásob je pod sebou. Vytvoř svou úlohu.

Zobrazit řešení

Úloha 1:


Úloha 2:


Úloha 3:


Úloha 4:


Úloha 5:


Úloha 6:

První úloha má dvě řešení. Tím se dá v podobných úlohách rozvíjet další oblast
matematiky – kombinatorika (hledání více nebo všech řešení).

4. ročník

Ve 4. ročníku se objevují opět úlohy na procvičení početních operací, zejména násobení a

dělení. Stejně jako ve třetím ročníku se v úlohách objevuje i dělitelnost.


Úloha 7:


Úloha 8: Doplň.

Poslední úloha má dvě řešení. První je 64 · 23 = 1472, druhé 32 · 46 = 1472. Zajímavé je, že
stejný výsledek platí pro oba součiny, když se jejich čísla otočí: v prvním 64 na 46 a v prvním
23 na 32. Pro expertní žáky může zaznít úloha: “Dokážete najít dvě dvojciferná čísla, pro
které platí stejný vztah?” Pozn.: V jazyce písmen bychom mohli napsat: “Hledáme dvě
dvojciferná čísla AB a CD tak, že AB · CD dává stejný výsledek jako BA · DC.”


Žáci již násobí trojciferná čísla s dvojcifernými, nebo i vice cifernými čísly.


Úloha 9: Vyřeš.


Úloha 10: Vyřeš.


Pro žáky, které podobné úlohy baví, lze indické násobení kombinovat i s algebrogramy. V
těch je úkolem žáků najít místo písmen odpovídající číslici.


Úloha 11: Vyřeš algebrogramy v indickém násobení.


Indické násobení používají i žáci na druhém stupni. Násobí větší čísla, řeší úlohy s dělitelností,
kombinatorické úlohy, nebo např. používají indické násobení při učení se násobení
desetinných čísel.

Zobrazit řešení

Úloha 7:


Úloha 8:


Úloha 9:


Úloha 10:

Úlohy b) a c) není jednoduché vyřešit. Žáci musí hledat číslo po číslo, které lze doplnit. Např.
v úloze c) nejprve mohou doplnit číslo 3 do svislého záhlaví, protože když 7 · ? = _1, pak ?
může být jedině 3. Pak lze doplnit 2 (3 · 7 = 21). Další číslo lze najít úvahou: 3 · ? = 2_, pak ?
může být 7, 8, nebo 9. Ale zároveň toto číslo musí bý dělitelem čísla 16, proto ve
vodorovném záhlaví na konci musí být 8. Zbytek je již snadný.


Úloha 11: